/FAQ

FAQ

You will find below the answers to the most common questions asked by our prospects and customers. If you do not find the right answer to your question, please contact us directly.

inteliLIGHT® controllers can be used to monitor and manage other applications along the street lighting grid, such as sprinklers or access barriers that require remote on/off switching. Also, with the street lighting networks controlled by inteliLIGHT® being continuously under power, they allow the use of sensors and add-ons even during the day. Advertising back-lit panels on the poles, Electric Vehicle charging infrastructure all over the city or wireless communication devices are only a few ideas that can bring additional incomes to your community.

Due to the lamp-level control, the street light networks managed by inteliLIGHT® are continuously under power. Therefore, there is a large array of sensors and applications that can be mounted on the lighting network. Security cameras, communication antennas, pollution sensors, noise detectors or traffic density sensors are just a few examples, we can adjust the system to suit your particular needs.

Besides the usual maintenance tasks of your street lighting network (that you will accurately foresee and efficiently solve once you implement our street lighting management system), inteliLIGHT® components also have a limited life expectancy, so you will probably need some hardware replacements after years of functioning (controllers, sensors or communication devices). The good news is that these replacements’ costs would have been already covered from the system’s cost savings, so they will not represent a burden on your city budget.

Every city is unique and, due to inteliLIGHT®’s complexity and adaptability, it is difficult to estimate a deployment cost without detailed information regarding your project in particular. The shortest way to find out the estimated implementation costs is to fill in this form, and we’ll get back to you with all the needed details immediately.

After installing the first Remote Terminal Unit (operating maximum 250 street lighting fixtures), you can start using the system and benefit from the savings immediately. Energy costs are immediately reduced by up to 35% for the afferent lights through intelligent on/off switching, targeted progressive dimming and overall efficient management of the consumption.

Instalarea propriu-zisă durează între 4 şi 8 săptămâni, în funcţie de condiţiile locale. Trebuie, însă, ţinut cont de faptul că vom fi în măsură să instalăm un proiect pilot numai după finalizarea şi aprobarea procedurilor tehnice, financiare şi de compatibilitate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi secţiunea “Get Started”.

The actual pilot implementation can take 4-8 weeks, depending on the local deployment conditions. But you need to take into consideration that we can deploy a pilot project only after the technical and compatibility assessment process and inteliLIGHT® business proposal (technical solution, budget and deployment timeline) are finished and approved. Please see more details about this issue in our Get Started section.

Odată stabilite toate datele referitoare la proiect, apoi pregătite detaliile tehnice şi propunerea financiară, veţi putea alege între o demonstraţie practică a caracteristicilor sistemului sau o instalare de proiect pilot. În acest caz, vom adapta sistemul solicitărilor dumneavoastră, instalarea proiectului urmând să fie făcută de către partenerul local, dumneavoastră nerămânându-vă decât să validaţi instalarea şi funcţionarea acestuia.

Once we agree upon all the data regarding the project and prepare the technical and financial proposal, you can choose from an advanced functionality demonstration or a pilot project deployment. For the pilot project, we implement the planned adaptations to the technical and software solutions and we deploy the pilot project together with our local implementation partner, so you can validate the system and its outcomes by yourself.

Pentru instalarea inteliLIGHT® nu este nevoie de lucări civile. Sistemul foloseşte reţeaua deja existentă pentru comunicaţie şi alimentare cu energie, se adaptează oricărui tip de comunicaţie IP disponibilă în zonă, controlerele şi echipamentele de comunicaţie instalându-se direct pe infrastructura prezentă.

There are no civil works needed for inteliLIGHT®. We use your existing lighting grid for communications and energy supply, we adapt to any IP-based communication solution available in the area and we install our controllers and communication devices on the existing infrastructure of lighting fixtures and distribution cabinets.

Controlerele inteliLIGHT® sunt montate în interiorul sau exteriorul corpului de iluminat, în vreme ce echipamentele pentru comunicaţie sunt plasate în interiorul punctelor de aprindere. Comunicaţia are loc pe liniile de tensiune (PLC) între corpurile de iluminat şi punctele de aprindere şi prin Internet între punctele de distribuţie şi aplicația software. Mecanismul de repetare a semnalului integrat în fiecare controler face posibilă comunicaţia chiar şi în cazul unor reţele de iluminat de foarte mari dimensiuni.

inteliLIGHT® controllers are mounted inside or outside the street lighting fixtures, while the communication devices are placed inside the power supply cabinets. inteliLIGHT® communicates using PLC (Power Line Communication) or RF communication between the lamps and the power supply cabinets and using any IP-based communication solution available between the cabinets and the management software. The built-in advanced signal repeating mechanisms make it possible to communicate securely even over the largest street lighting networks.

Niciunul dintre aceste componente nu va trebui înlocuit pentru implementarea inteliLIGHT®. Sistemul este capabil să gestioneze şi să monitorizeze orice corp de iluminat public existend, decorativ sau arhitectural. Controlerele inteliLIGHT® gestionează eficient toate corpurile de iluminat, LED sau HID (vapori de mercur, metal halid sau sodiu), utilizând balast electromagnetic sau electronic. Soluţia poate fi, astfel, încorporată cu uşurinţă şi se adaptează imediat infrastructurii deja existente de cabluri, stâlpi, balasturi şi becuri.

You don’t have to change any components in order to successfully implement inteliLIGHT®. The system is able to manage and monitor any luminary in street lighting installations, even decorative and architectural lighting. Our controllers successfully manage all LED and high intensity discharge lamps available on the market (HID – mercury vapor lamps, metal halide lamps and sodium lamps), using either magnetic or electronic ballasts. Our solution can be therefore easily embedded and adapts immediately to your existing infrastructure of cables, poles, ballasts and light bulbs.

Instalarea inteliLIGHT® poate începe din orice punct al oraşului, continuând în funcţie de priorităţile locale. Nu este nevoie ca implementarea să se facă simultan în întreg oraşul sau să existe o continuitate între segmentele gestionate. Sistemul va funcţiona imediat după punerea în funcţiune a primului terminal din punctul de aprindere (RTU) şi a controlerelor aferente, programul viitoarelor instalări putând fi stabilit în conformitate cu priorităţile stabilite şi disponibilitatea bugetului.

We can start setting up inteliLIGHT® anywhere in the city, and continue as your priorities dictate. It’s not necessary to install the whole city at once, nor to have any continuity between the managed street lighting segments. The system will function immediately after installing the first Remote Terminal Unit and the assigned controllers, and we can plan the installation schedule according to your priorities and budget availability.

inteliLIGHT® este o soluţie de telegestiune a iluminatului public care vă pune la dispoziţie opţiuni avansate de management individual al fiecărui corp de iluminat din oraş, asigurând o cantitate corespunzătoare de lumină atunci când şi acolo unde este necesar. În aceeași măsură, gestiunea detaliată a reţelei oferă un feedback în timp real asupra oricărei modificări survenite în sistemul de iluminat, reduce pierderile de energie şi pune la dispoziţia operatorilor unelte avansate de optimizare a mentenanţei. Utiliizând infrastructura actuală, veţi avea acces la informaţii detaliate despre reţea, putând transforma structura de distribuţie a energiei electrice într-o infrastructură pentru viitor.

inteliLIGHT® is a remote street lighting management solution that offers you detailed, lamp-level management capabilities of every street light in your city and ensures that the right amount of light is provided where and when needed. Equally important, in-depth grid management gives an accurate real-time feedback of any change occurring along the grid, reduces energy loss and offers advanced maintenance optimization tools. Using the existing infrastructure, you can have live detailed information over the grid and transform the existing distribution level network into an intelligent infrastructure for the future.

inteliLIGHT® poate gestiona un număr nelimitat de corpuri de iluminat public, la care se pot adăuga alte echipamente instalate pe reţeaua de iluminat. Pe baza soluţiei moderne de comunicaţie şi a mecanismelor avansate de repetare a semnalului, sistemul poate funcţiona în orice mediu, indiferent de dimensiunile infrastructurii. De asemenea, versiunea Enterprise a inteliLIGHT® StreetLight Control NMS poate gestiona eficient orice metropolă sau aglomerare urbană, fiind mai adaptabilă şi mai scalabilă ca oricând .

inteliLIGHT® is prepared to manage a virtually unlimited number of lamps or other devices along the street lighting grid. Due to our advanced communication solution and repeating mechanisms, we can operate the system in practically any environment, regardless of the lighting infrastructure’s dimensions. Also, the inteliLIGHT® StreetLight Control Enterprise version of our software can efficiently manage any large agglomeration or metropolis, being more adaptable and scalable than ever.

Investiţia necesară inteliLIGHT® este semnificativ mai redusă decât în mod uzual, deoarece sistemul se adaptează infrastructurii existente în oraşul dumneavoastră. inteliLIGHT® se instalează fără necesitatea înlocuirii corpurilor de iluminat sau efectuării de lucrări civile. Fiind o soluţie flexibilă, inteliLIGHT® utilizează senzori şi aplicații adiționale prin care vine în întâmpinarea particularităților fiecărui oraș. De asemenea, prin utilizarea de protocoale deschise, este adaptabil componentelor provenite de la alţi producători şi se integrează cu alte sisteme, deja prezente în oraș sau care vor fi instalate în viitor. Suita software inteliLIGHT® StreetLight Control permite monitorizarea şi gestiunea de la distanţă a întregii reţele, fie că staţi în faţa calculatorului de la birou, fie prin intermediul aplicaţiei pentru telefoanele mobile. În plus, inteliLIGHT® permite adăugarea unor aplicații inteligente care să reducă şi mai mult costurile cu energia sau chiar să genereze venituri suplimentare (puncte de încărcare a autovehiculelor electrice sau platforma Near Zero Energy Saving).

inteliLIGHT® requires a lower investment than you would expect, as it adapts to your existing city lighting infrastructure. It can be implemented without any fixture components replacements and without any civil works. It uses an array of sensors and add-ons to suit your particular needs, thus proving high flexibility. Also, by using open protocols, it is adaptable to third-party components and integrates with other present and future city systems. Our inteliLIGHT® StreetLight Control software suite will enable to remotely monitor and manage the entire street lighting system, from your desk or, by using our mobile app, on the road. Also, inteliLIGHT® allows adding various smart services that will bring additional incomes to the community or cut down even more your street lighting energy costs (Electric Vehicle Charging stations or even Near Zero Energy Saving Platform).

Costurile cu energia sunt diminuate cu până la 35% printr-o planificare inteligentă a reducerii intensității luminoase (dimming), în vreme ce costurile operaţionale scad cu până la 42%. De asemenea, prin reducerea consumului în exces, va scădea şi amprenta de dioxid de carbon a oraşului dumneavoastră. Veţi putea monitoriza întreaga reţea de iluminat stradal, fiind informaţi în timp real asupra oricărei disfuncţionalităţi sau pierderi de putere. Sistemul va monitoriza defecțiunile și va planifica automat activitățile de mentenanţă în conformitate cu informaţiile din teren. În plus, aplicațiile adiționale instalate pe platforma inteliLIGHT® (precum panourile publicitare sau încarcatoarele autovehiculelor electrice) pot aduce venituri suplimentare comunităţii.

Energy costs are reduced by up to 35% through smart dimming scheduling, while overall operational costs come down by up to 42%. Also, by reducing energy waste, you significantly reduce the CO2 print of your city. You can monitor all the street lighting grid and be informed in real time of any malfunctions or power losses. You will be able to anticipate and plan maintenance routes automatically. Furthermore, inteliLIGHT® add-on services such as advertising back-lit panels or Electric Vehicle Charging can bring additional incomes to your community.